PlusLighting.eu

Polityka Prywatności

 

Pkt 1
Postanowienia ogólne 

1.1 Korzystając z niniejszego serwisu (www.pluslighting.eu) akceptują Państwo  zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie 

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia zagadnienia związane  z ich przetwarzaniem. 

1.3. Wydawcą serwisu i Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za  jego pośrednictwem jest PL Sp. z o.o. z siedzibą główną: Polska, 02-285  Warszawa, ul. Szyszkowa 43 (NIP: 1182039786, REGON: 142490037, KRS:  0000360885 – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego m.st  Warszawy), zwana dalej Wydawcą lub Administratorem. 

1.4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce  Prywatności. 

1.5. Dane osobowe Użytkowników zgromadzone z użyciem strony internetowej  Administratora przetwarzane są z zachowaniem wymogów Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

1.6. Dane osobowe gromadzone przez Administratora z użyciem serwisu WWW  nie są przekazywane podmiotom trzecim. 

1.7. PL Sp. z o.o. deklaruje, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie  bezpieczeństwo przekazanych danych. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu. 

Pkt 2
Rejestracja w Serwisie 

2.1. Dostęp do niektórych stref serwisu (dostęp do panelu klienta, dostęp do  wybranych artykułów bloga lub innych stref serwisu WWW) może wymagać rejestracji. 

2.2. Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa. 

2.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.  W formularzu rejestracyjnym można podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail, a także wykorzystywane przez niego 

login i hasło, niezbędne do autoryzacji (logowania) i korzystania z dostępu do  wybranych stref serwisu. 

2.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie  przez nas danych osobowych może jednak uniemożliwić nam świadczenie usług  drogą elektroniczną. 

Pkt 3
Prawa osób, których dane są przetwarzane 

3.1. Każdy użytkownik, który wypełnił formularz (formularz kontaktowy lub/i  rejestracyjny) lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe  Administratorowi serwisu, przysługuje prawo: 

– prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania jego danych  osobowych, 

– prawo dostępu do jego danych osobowych, 

– prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych, 

– prawo do usunięcia danych osobowych, 

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

– prawo do przenoszenia danych osobowych, 

– prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych, – prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu. 

3.2. Pytania oraz ewentualne zastrzeżenia związane z tym, w jaki sposób  Administrator przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adresy:  biuro@pluslighting.eu. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą przez Administratora  wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w serwisie i w celach  wskazanych przy każdej takiej usłudze (procesie), na przykład w zakresie: – skorzystania z formularza kontaktowego, 

– skorzystania z newsletter, 

– przesłania do Administratora aplikacji (CV) na podane w ogłoszeniu stanowisko  pracy 

– skorzystania z dostępu do Strefy Klienta (dostęp do materiałów, projektów) lub  bloga (uzyskanie dostępu do wybranych artykułów) 

Pkt 4
Rekrutacja
 

4.1. Procesy rekrutacyjne na poszczególne stanowiska pracy realizowane są przez  Wydawcę (Administratora) z zachowaniem następujących zasad. 

Rekrutacja na wskazane w ogłoszeniu stanowisko może trwać do 12 miesięcy.  Oznacza to, że w tym terminie mogą być przetwarzane dane osobowe osób, które  przesłały swoje aplikacje (CV). Po tym terminie dane są usuwane z bazy 

Administratora, chyba że użytkownik (aplikant na dane stanowisko) wyraził zgodę na dłuższy okres przetwarzania jego danych osobowych w związku z przyszłymi  procesami rekrutacji. 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesyłanie dokumentów  aplikacyjnych (CV) na podany w ogłoszeniu adres email wraz ze zdjęciem  (opcjonalnie) w terminie do dnia wskazanego w ogłoszeniu wraz z oświadczeniem  o następującej treści: 

Niezbędne oświadczenie, żeby wziąć udział w procesie rekrutacji: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w przesłanej ofercie pracy (mojej ofercie) dla potrzeb niezbędnych w procesie  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz innych obowiązujących  przepisów, w tym również przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz  innych przepisów prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych.  Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z informacjami dotyczącymi ochrony  danych osobowych zawartymi w ogłoszeniu o rekrutacji pracowników*. brak ww. oświadczeń uniemożliwi rozpatrywanie kandydatury w procesie  rekrutacji. 

Oświadczenie dobrowolne: 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej aplikacji (CV) w przyszłych procesach  rekrutacyjnych organizowanych przez PL Sp. z o.o. nie dłużej jednak niż przez 24  miesiące, licząc od dnia przesłania mojego CV. 

Pkt 5
Pliki „cookies”
 

5.1. Podczas korzystania ze strony www.pluslighting.eu na Twoim urządzeniu  końcowym (komputerze, tablecie czy smartfonie) zapisywane mogą być niewielkie  pliki tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe  jest między innymi zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz  musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest  zbieranie danych statystycznych, co pozwala na dostosowanie zawartości strony  WWW do preferencji odbiorców (użytkowników). 

5.2. Wykorzystujemy następujące pliki cookie: 

pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na  temat sposobu korzystania ze strony WWW; dane te mogą być przekazywane do  panelu analitycznego Google Analytics, 

pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. 

Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu oraz hasła, 

pliki reklamowe – pliki te mogą być wykorzystywane przez Wydawcę lub przez  współpracujące z Wydawcą podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu  może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań (np.  reklama remarketingowa Google, Facebook lub innej sieci reklamowej). W trakcie  każdej takiej kampanii między innymi w naszej polityce prywatności zamieścimy  stosowną informację opisaną oddzielnym punktem (\”Aktywna kampania  reklamowa – profilowanie\”), 

pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych  (m. in. Facebook, LinkedIn, Instagram, Pintrest), z których korzystasz, z serwisem  www.pluslighting.eu. 

5.3. W trakcie korzystania przez Ciebie z serwisu www.pluslighting.eu korzystamy  z dwóch rodzajów plików cookie: plików sesyjnych oraz plików stałych. Pliki  sesyjne to tak zwane pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim  urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia naszego serwisu internetowego  lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są natomiast przechowywane w Twoim  urządzeniu końcowym (komputer, smartfon) przez czas określony w parametrach  tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. 

5.4. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików  cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies. 

Zobacz, jak wyłączyć mechanizm cookies: 

W przeglądarce Chrome 

W przeglądarce Firefox 

W przeglądarce Opera 

W przeglądarce Internet Explorer 

W przeglądarce Safari 

5.5. Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na  innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem  linków umieszczonych na stronach serwisu www.pluslighting.eu 

Pkt 6
Oferta na stronie WWW oraz zapytania ofertowe 

6.1. Informacje zawarte w serwisie www.pluslighting.eu nie stanowią oferty  w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 121).  Szczegółowe informacje o usługach, produktach i ich cenach każdorazowo  przedstawiane są przez osoby z Działu Handlowego PL Sp. z o.o. 

6.2. Kierowane do Wydawcy (Administratora) zapytania ofertowe bezpośrednio  z użyciem adresu e-mail lub z użyciem formularza dostępnego na stronie WWW 

(zawierające między innymi dane osobowe), wykorzystywane są wyłącznie w celu  odpowiedzi na przesłane zapytanie i przechowywane są w bazie Administratora  danych dla celów statystycznych nie dłużej niż 12 miesięcy.